Hướng Dẫn Tải Link Google

1 ) Nhấn vào link > làm theo hình


2 ) Sau khi nhấn ra 1 Tab mới > Tiếp tục làm theo hình 


   >> Ok

Viết bởi : Admin